top of page
hjälm

Sponsring - vilka regler gäller?

Får man sponsra vilka aktiviteter som helst?
Behövs det en motprestation? 
Hur stor summa är avdragsgill?

Avdrag för utgifter för sponsring medges om följande förutsättningar är uppfyllda:

•  Utgiften inte utgör en gåva.

•  Sponsringsutgiften är avsedd att öka eller bibehålla företagets inkomster.

•  Sponsorn erhåller en direkt motprestation från den sponsrade eller att utgiften är en indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter.

Motprestationer skulle kunna vara tex. en reklamplats eller biljetter till ett evenemang man sponsrar.

Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.

Vilket värde?

Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna. Motprestationerna ska värderas till marknadsvärdet.

Vid exponering i form av reklam eller annan marknadsföring får jämförelse göras med marknadspris för sådan liknande exponering som tillhandahålls av andra aktörer på marknaden. För rätt att disponera lokaler görs en jämförelse med lokalhyran på orten.

Indirekt omkostnad

I vissa speciella fall, utan direkt motprestation, kan sponsringsutgiften utgöra en avdragsgill indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter.

Ett exempel finns där Falcon AB fick avdrag för sponsring i form av bidrag till Svenska Naturskyddsföreningen.
Bidragen gick till projekt Pilgrimsfalk.
Företaget gav därmed stöd till arbetet med att rädda pilgrimsfalken, som är företagets symbol och varumärke.

Däremot godtas inte bidrag till projekt av allmän natur som saknar egentligt samband med företagets förvärvsverksamhet.

Läs mer om avdragsrätt vid sponsring på skatteverkets hemsida:

bottom of page